Basis- en andere behoeften                       mei 2007           

 

Als men spreekt over welvaart, levenskwaliteit, maatschappij en de mensheid, komt men steevast het begrip ‘basisbehoeften’ tegen.  Blijkt echter dat, als men het heeft over de basisbehoeften van de individuele mens,  de omschrijving van dat begrip nogal verschilt al naargelang vanuit welke  ingesteldheid met vertrekt.

Ook de begrippen  overleven, leven en gelukkig leven,  zijn plaats- , omstandigheids- en maatschappelijk gebonden,  zoals dat trouwen ook geldt  voor de begrippen armoede en rijkdom. Bovendien zijn er  onderscheidenlijk materiële, sociale, en ook nog gevoelsmatige basisbehoeften.  

Blijft de vraag wat in onze rijke welvarende consumptiemaatschappij als ‘basisbehoeften’ beschouwd worden en welke er voor een doorsnee Belg noodzakelijk zijn.  Darvoor is het belangrijk te weten wat wij bedoelen met  ‘nodig hebben’:  nodig om in leven te blijven? Nodig om geen honger, koude en ziekte te lijden? Of nodig om normaal deel te kunnen nemen aan het economische en maatschappelijk leven volgens de gangbare levensstandaard, of gewoonweg de minimumbehoeften om gelukkig te (kunnen) zijn.

Ook de vraag of het bekomen van de basisbehoeften (die de maatschappij aan het individu kan verlenen) een recht op zich is , of dat dit recht afhankelijk dient gemaakt te worden van bepaalde voorwaarden of te leveren prestaties, wordt anders beantwoordt naargelang  ze  in linkse of rechtse regionen is gesteld.  

Een sociaal ingesteld persoon ziet het individu in dienst van de maatschappij,  opdat de samenleving er zorg voor zou dragen dat eenieder,  onafgezien zijn afkomst, vermogens of bezit,  de mogelijkheid wordt geboden om deel te hebben aan de maatschappelijke welvaart.  

Het spreekt voor zich dat als de maatschappij de nodige instrumenten aanreikt opdat het individu voor zijn (basis) behoeften zou kunnen zorgen, en hij daarvoor over de nodige kennis en vaardigheid beschikt, men zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Anderzijds dient  de samenleving de nodige voorzieningen te treffen om het individu te ondersteunen indien de maatschappij  door onvoldoende werkgelegenheid of door uitsluiting in gebreke blijft, of het individu hetzij fysisch hetzij psychisch niet bij machte blijkt om zichzelf te bedruipen.

Die ‘ondersteuning ‘ moet in voldoende mate gebeuren zodat het individu op zijn minst aan de basiswelvaart kan deel hebben. Daarom dienen in 2007, in één van de rijkste regio’s in de wereld, basisbehoeften niet alleen, voedsel, onderdak, verwarming , kleding, gezondheidszorg en onderwijs te omvatten, maar ook deelname aan de hedendaagse informatie en communicatiemiddelen, vervoer en sociale activiteiten.

Concreet betekent dit dat in een landsdeel waar op maandbasis het gemiddeld  besteedbaar inkomen € 2.750,- en het gemiddeld  uitgavenpatroon   € 2.383,- bedraagt, men nog een heel lange weg heeft te gaan. 

Ondanks ons in het buitenland als voorbeeldig bekend staande sociale zekerheidstelsel is het het asociaal, onverantwoord, beschamend, ja zelfs belachelijk om  10% van de bevolking met bvb een aalmoes  van € 670,- (bestaansminimum voor alleenstaanden) op te zadelen. Ook werkenden aan een minimumloon van netto € 1.031,- (alleenstaanden) of € 1.137,- (alleenstaande moeder of vader met twee kinderen) hebben het niet zoveel beter.

 Politiekers en partijvoorzitters mogen zich best eens afvragen hoe al die mensen het rooien met een huurprijs van 300-400 euro en een maandelijkse energiekost van minstens 130,- euro.

Dat socialisten nog maar durven denken dat zij het in de voorbije regeringen waar zij onveranderd deel van uitmaakten, het tegenover  diegenen waaraan zij hun bestaansrecht ontlenen,  het goed hebben gedaan is erg… maar dat zij dat ook nog luidop durven zeggen is ronduit schandalig!

Renaat Van Poelvoorde

Lees mijn andere standpunten...