Een politieke Balkan-oorlog in West-Europa                        september 2008

Om de welvaart te behouden stellen de rechtse en centrumrechtse partijen in Vlaanderen dat een 'grote' staatshervorming noodzakelijk is. Daarin enigszins verbazingweek, schoorvoetend bijgetreden door de salonsocialisten van de Sp.a, omdat dit de enige mogelijkheid zou zijn om de solidariteit tussen het noorden en zuiden van het land te behouden.

Maar omdat hier en daar een wakkere burger aantoont dat de daarvoor aangehaalde motiveringen bol staan van contradicties en drijfzandherige theorieën, sleurt men er iets nieuw bij: Een grote staatshervorming zou ook nodig zijn om dé democratie zelf te herstellen. Onze democratie zou  namelijk worden aangevallen door de (Franstalige) minderheid die de wil van de (Vlaamse) meerderheid niet wilt respecteren. “Vlaanderen” zou van de Franstaligen geen geld, macht of grond willen, maar enkel “politieke solidariteit”.

Je kan het tegenwoordig niet zo gek veel bedenken, of men wijt de schuld aan de Franstalige "imperialistische parasieten" die bovendien de solidariteit en zowaar zelfs de democratie zouden ondergraven. Een vergaande - door een Vlaamse parlementaire meerderheid opgelegde - staatshervorming van zou dan de enige oplossing zijn. In de meeste landen met een complexe etnische samenstelling zijn het veelal die landen waar minderheden over ruime rechten beschikken, en mechanismen om zich te beschermen tegen etnische meerderheden, waar men het minst etnische conflicten kent. Het is geen wonder dat, ondanks de fundamentele beperkingen van het stalinistische model in het voormalige Oostblok, etnische conflicten er relatief zeldzaam waren. En dat daar na de val van de Sovjet-Unie abrupt een einde aan kwam, toen die nieuwe landen kennis maakten met de “democratie” zoals die door de huidige voorstanders een zogenaamd confederaal model wordt gehuldigd.

Net die beschermingsmechanismen en rechten van etnische minderheden, waar Belgische politici in het buitenland nochtans te pas en te onpas mee staan te leuren, worden door hen zelf nu in vraag gesteld. We hebben ironisch genoeg een politieke kaste die boeken schrijft over de Verenigde Staten van Europa van Helsinki tot Lissabon, en tegelijkertijd discussieert over het einde van een land tussen Oostende en Aarlen. We hebben politici die de mond vol hebben over het beëindigen van de erfenis van de Koude Oorlog, maar er niet in slagen om een oplossing te vinden voor de erfenis van het Romeinse Rijk! 

De burgerlijke staat België is gebouwd op het principe dat zowel de Franstaligen als Vlaamse Brusselaars als minderheid in België bepaalde rechten hebben, zodat er de facto geen beslissingen opgelegd kunnen worden door één taalgroep tegenover de andere taalgroep. In die zin is binnen een burgerlijk kader het lot van de Vlaamse minderheid in Brussel verbonden met dat van de Franstalige minderheid in België. 

Niemand zal ontkennen dat de kennis van verschillende talen een verrijking is. De kennis van het Nederlands is een belangrijke troef om een baan te vinden, in Brussel en zeker in Vlaanderen. Maar wie gelooft echt dat men in Vilvoorde, en andere Vlaamse gemeenten in de regio, enkel sociale woningen geeft aan mensen die Nederlands kennen omwille van sociale motieven? Het spreekt voor zich dat de autochtone bevolking rond de hoofdstad problemen heeft om een betaalbare woning te vinden. Maar in de meeste andere landen lost men dit op door voldoende sociale (koop)woningen te bouwen. In Vlaanderen, daarentegen, meent men dat op te moeten lossen  door taalcriteria op te leggen en een virtuele muur te bouwen rond de eigen hoofdstad. Volgens de Vlaamse politici heeft de etnische groep die het meeste leden telt, gelijk. De andere etnische groepen hebben volgens hen de keuze om zich te onderwerpen aan de goede intenties van die meerderheid, of moeten de gevolgen maar dragen, als ze dat weigeren te doen. 

Waarom denkt men dat de zoveelste staatshervorming zal oplossen wat de voorgaande staatshervormingen duidelijk niet hebben gedaan? Waarom zou een volgende staatshervorming de toekomst van de welvaart en solidariteit wel verzekeren? Binnen het neoliberaal kader waarin landen, regio’s en mensen met elkaar moeten concurreren om in de gunst te blijven van het kapitaal, is het een illusie te denken dat je landen, regio’s of mensen op die wijze in harmonie met elkaar kan doen samenleven. Het is ook een illusie te denken dat je zo echte autonomie kan hebben. Een buitenlandse multinational moet maar even met de vingers knippen en we zien direct hoe weinig autonoom regio’s en landen zijn om bepaalde keuzes te maken.

Het politieke establishment in Vlaanderen stelt dat zijn voorstellen te nemen of te laten zijn . De tegenvoorstellen van de Franstaligen vinden zij echter onbespreekbaar. Vlaanderen kan dan misschien wel eenzijdig BHV splitsen, omdat daar een simpele meerderheid voor volstaat, maar daarmee staat men geen stap verder om de door haar gewenste staatshervorming te realiseren. Het enige wat hen rest is ermee te dreigen om België op te blazen. 

Uiteraard zijn Franstalige politici geen heiligen en even goed neoliberaal. Ook zij hebben in de eerste plaats oog voor hun eigen directe politieke belangen. Maar ook de Vlaamse burgerlijke politici zijn dat. Zij liggen bijvoorbeeld ook dwars bij de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Luik, en zo ook hebben zij er voor gezorgd dat de E429 tussen Brussel en Rijsel, stopt in Halle, waardoor de aansluiting met de Brusselse ring niet optimaal is. Iedere gemeenschap kan men verschillende voorbeelden aanhalen van pesterijen van de andere gemeenschap.

Tegengestelde belangen en eisen zijn nu eenmaal inherent aan een neoliberaal model en zullen alleen maar toenemen naarmate de regio’s meer autonomie krijgen om een eigen beleid te voeren. Het begrip 'eigen beleid' moet men, trouwen erg relativeren gezien 60% van de beslissingen gnomen wordt op Europees niveau en de rest van de beslissingen in hoge mate beïnvloed wordt door externe krachten, zoals de Europese financiële groepen en mondiale economische belangengroepen.

Het geloof dat meer fiscale autonomie, en dus meer fiscale concurrentie, de politieke solidariteit in ons land zal doen toenemen is op zich al een contradictio in terminis. De dag dat men in Wallonië of Brussel de vennootschapsbelasting met 1% doet dalen om meer investeerders aan te trekken dan Vlaanderen, zal men Wallonië meteen een gebrek aan politieke solidariteit verwijten.

En dat omdat de Franstaligen nu maar eens moeten voelen wat “wij” 100 jaar geleden hebben gevoeld, vinden steeds meer Vlamingen dat een compromis niet noodzakelijk is, want “wij zijn met meer”. Dat is tegen het democratisch principe en  een ordinaire machtsgreep van één gemeenschap ten koste van een andere gemeenschap.

Op politiek vlak wordt hier een Balkan-oorlog uitgevochten...

Renaat van Poelvoorde