.

 

                                                                                                                               november  2015       

 

Zelfs N-VA loopt op eieren

als het om integratie gaat.

In het Vlaams Parlement regeerde minister van Integratie Liesbeth Homans (N-VA) i.v.m de problematiek van de Koranscholen op zijn zachts gezegd enigszins verbazend. De aanleiding daartoe was een Terzake-reportage waarin te zien was dat in de Vlaamse Koranscholen moslimkinderen elk weekend verplicht worden de ‘heilige’ Koranteksten uit het hoofd te leren. Bovendien schijnen de reguliere lessen, in tegenspraak met de onderwijswetgeving, in het Arabisch of het Turks te zijn, en is er van overheidswege vrijwel geen controle op de toepassing van de verplichte leerplannen, laat staan op wat er bijkomend in de Koranscholen wordt onderwezen.

 

Afbeeldingsresultaat voor integratie

Waar de meeste politici vandaag de dag briesend zouden steigeren indien de kinderen in katholieke scholen elke weekend verplicht zouden worden om de Bijbelteksten uit het hoofd te leren, voelt zich, behalve radicaal rechts, blijkbaar niemand uit enige ander partij geroepen om daar enige vragen bij te stellen. Omdat het de Islam betreft ?

 

Dat de vraag aan de minister, of zij, bevoegd zijnde voor inburgering, geen tegenstelling zag tussen onze westerse seculiere waarden en het opdringen aan kinderen van een veertien eeuwen oude islamitische moraal haar in de verdediging dwong, is begrijpelijk. Minder begrijpelijk is dat zij stelde daar niet echt een probleem in te zien, en er zich van af trachtte te maken door te stellen dat haar zoon, in voorbereiding op het vormsel, ook elke week diende aanwezig te zijn op de catechese. Dat die twee bezwaarlijk met mekaar te vergelijken zijn deed wat haar betreft hier waarschijnlijks niets ter zake. Bovendien, aldus de minister, kon zij zich niet moeien met wat de kinderen buiten de reguliere lesuren in de school al dan niet mogen of moeten doen.

Dat (vooral N-VA-ministers???) zich nogal dikwijls bezondigen aan ‘onnadenkendheid’ bij hun uitspraken, bewees Homans (weer eens) door te stellen: “In het kader van extremisme en dergelijke meer, is het beter dat een letterlijke interpretatie gegeven wordt van wat er in de Koran staat dan dit over te laten aan ronselaars die een eigen interpretatie geven aan de Koran”. Daardoor geeft zij aan, voorstander te zijn van het letterlijk interpreteren van de Koranteksten. Naar eigen zeggen haalt zij haar mosterd voor deze boude bewering bij de Moslim executieve. Die wil dat de “Koranscholen zich beperken tot het memoriseren en interpreteren van de Koran, op de letter”. Dat zij daardoor aangeeft niet gespeend te zijn van enige Koran-kennis, en dat juist de ronselaars van de jihadisten zich in feite stoelen op die letterlijke interpretatie.

 

In een week tijd is dit reeds de derde minister die, al dan niet gewild, moet toegeven niet over de noodzakelijke kennis en bagage te beschikken om hun taak uit te voeren: Eerst was er de federaal minister van pensioenen, die onwetend was over het feit dat reeds in juni de spilindex van de ambtenarenwedden en uitkeringen was overschreden. Vervolgens de federaal minister van verkeer die stelde dat zij ‘ten einde raad’ de bevolking om voorstellen vraagt i.v.m.. verkeersveiligheid, blijkbaar onwetend zijnde dat in haar schuif reeds een aantal jaren, als gevolg van verschillende verkeersstudies, meer dan honderd voorstellen dienaangaande, onaangeroerd liggen te wachten. En nu de Vlaamse minister van integratie die er zich niet bewust van is dat zij volgens ‘de letterlijke interpretatie van de Koran’ onmogelijk gelijkwaardig aan haar mannelijke collega’s kan zijn, en zij zich voornamelijk moet toeleggen op het kinderen te baren en te zogen.

 

Dat Homans met haar voornoemde uitspraak, onbewust de weerzinwekkende daden van islamitische terreurbewegingen zoals IS en Boko Haram goedkeurt, gezien deze zich daarvoor baseren op de letterlijke interpretaties van de 164 haatverzen van de Koran, schijnt haar niet te dagen.

In navolging van GROEN, PVDA, SP.A, CD&V en in mindere mate ook Open VLD (In die degressieve volgorde) is ook de N-VA overgegaan tot het ‘op eieren lopen’ bij alles wat met Islam en moslims te maken heeft. Dat zich daarbij af en toe iemand ‘vergaloppeerd’, is begrijpelijk. Maar van een leidinggevend N-VA-er is dat toch verwonderlijk...of niet?...

 

 

©RVP-2015