Europa en democratie:

"wij vragen het niet, omdat je het niet wilt"                          JULI 2008 (1)

 

In de politiek is de  waarde en betekenis van een woord,  begrip  en afspraak, zoals de kleur van de kameleon: zij wijzigen al naargelang de omstandigheden dat noodzaken. Gewoonlijk worden wetsbepalingen zodanig opgesteld dat  er  steeds enige interpretatie mogelijk is.  Bij conflict kan men dan bij de rechter terecht die een uitspraak kan doen, zich al dan niet beroepend op de zogenaamde ‘geest van de wet’.

Dat er een wezenlijk verschil kan zijn tussen wat er letterlijk in de wet staat en  wat de bedoeling van de tekst is, mag dan algemeen aanvaard zijn, maar in de praktijk geeft dat voor de burger alleen maar rechtsonzekerheid, wat dan weer financieel voordeel geeft voor juristen.

De achterstand inzake rechtspraak en de ellenlange rechtsprocedures, voordelig voor de kapitaalkrachtige en nadelig voor de minderbedeelde rechtsgebruikers, is niet zozeer het gevolg van onderbemanning of inefficiënte werking van ons rechtsapparaat, dan wel van de in vorige alinea aangehaalde verschillende interpretatiemogelijkheden die schering en inslag zijn in de nationale en internationale wet- en regelgevingen.

Wetten, regelgevingen en overeenkomsten zijn in feiten alleen maar dienstig zijn als het om ondergeschikten of onderliggende niveaus gaat, en de betrekkelijkheid ervan stijgt al naargelang ze hoge politieke financiële of economische belangen in de weg staan.  De waarachtigheid van deze stelling wordt  de dag van vandaag nog maar eens duidelijk aangetoond door de leiders van de Europese Unie. Met hun reacties op het Ierse neen tegen het Verdrag van Lissabon geven zij aan dat er ook voor hen een wezenlijk verschil is tussen wat zijzelf  unaniem zijn overeengekomen, en wat er dient te gebeuren als dat niet het gewenste  gevolg heeft.

Omdat het Europees project als groepering van individueel onafhankelijke landen het belang van elke lidstaat moet dienen, kunnen beslissingen alleen worden genomen mits goedkeuring door elk lid. Hoe groter de Unie werd, hoe moeilijker het was om tot beslissingen te komen. Sinds de uitbreiding tot 27 lidstaten met sterk uiteenlopende belangen en noden, is deze unanimiteitsregel niet meer werkbaar. Daarom dat in het nieuwe verdrag voor een groot deel van de beslissingsdomeinen de meerderheidsregel wordt voorzien.

Probleem is natuurlijk dat zolang dat nieuwe verdrag niet door elke lidstaat wordt goedgekeurd, deze wijziging niet kan worden doorgevoerd.  Een vorige poging, de zogenaamde Europese Grondwet, waar het huidige Verdrag van Lissabon een afgewassen versie van is, werd enkele jaren terug ook weggestemd door landen zoals Nederland en Frankrijk, waar de goedkeuring via een referendum rechtstreeks  aan het volk werd gevraagd. Om een herhaling daarvan te voorkomen werd overeengekomen om de ratificatie van het nieuwe verdrag  alleen door de nationale parlementen te laten gebeuren.  Aangezien in de westerse particratieën de parlementen gewoon stemmachines zijn van de regerende partijen, hield de goedkeuring door de regeringsleiders al een  de facto goedkeuring van die landen in en is de parlementaire ratificatie niets anders dan een administratieve afhandeling.

Spijtig genoeg voor diegenen die vinden dat het volk te dom is om te weten waarvoor zij stemmen (en die zijn niet gering in aantal), is er één lidstaat waar de grondwet nog enige democratische bevoegdheid aan het volk laat als het gaat om wezenlijke wijzigingen binnen hun eigen democratisch bestel.  En juist zoals bij vorige referenda in Nederland en Frankrijk, vind nu ook de meerderheid van de Ierse bevolking dat afgezien van de voordelen die een verenigd Europa hen te beiden heeft, het verder uithollen van de nationale  beslissingsmacht, te ver gaat.

Volgens de regels van het spel is het Verdrag van Lissabon dus afgewezen en ‘dood’. Volgens de eigen vooropgestelde wetgeving dient men, ofwel verder te werken zoals voorheen, ofwel  een nieuw aangepast verdrag op te stellen, waarin rekening wordt gehouden met de reden van afwijzing, en te hopen dat men zodoende de Ieren kan verleiden om bij een volgend referendum  ja te stemmen. Zo eenvoudig is dat!

Maar…dat is buiten ‘de politiek’ gerekend natuurlijk.  Voor gedreven en ‘goede’ politici is er voor alles een oplossing. Of beter gezegd, voor alles is een ‘door hen gewenste’ oplossing. Dus is het zaak om te zoeken naar een oplossing waardoor men, zonder de goedkeuring van het Ierse volk  toch het verdrag kan laten doorgaan.

Met andere woorden: hoe leggen zij het aan boord om niet volgens de wet te handelen, en het zodanig uit te leggen dat zij niet anders kunnen omdat de overgrote meerderheid van de lidstaten dat willen. Of nog anders gezegd: omdat 26 van de 27 regeringen een verdrag goedkeuren waarvan de meeste weten dat hun bevolking daar niet achterstaat.    

Democratie? Met de afhandeling van dit probleem zal Europa zelf aangeven of de "neen" stemmers gelijk hebben.

Renaat Van Poelvoorde