Aan de leden van de pers

 

MEDEDELING

 

Open VLD en Sp.a  stellen vast dat de Voorzitter van het Aalsterse CBS, mevrouw Ilse Uyttersprot, burgemeester, hierin gevolgd door de leden van de CD&V-fractie, de voor vandaag geplande vergadering van het college voortijdig, om 15u02, heeft gesloten.

 

Nadat de burgemeester reeds op 20 augustus 2007 had geweigerd de vergadering van het college te openen wordt hierdoor duidelijk dat de CD&V geen uitvoering wil geven aan de op democratische wijze tot stand gekomen beslissing van de gemeenteraad – het hoogste bestuursorgaan van deze stad – om de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen tot een goed einde te brengen.

 

Het Sp.a-Open VLD-voorstel om de finale behandelingstermijn van 35 dagen bij de Bestendige Deputatie te gebruiken om in Aalst de zaken te laten afkoelen en te pogen tot een vergelijk te komen werd door CD&V niet aanvaard.

 

Omdat deze werkwijze onaanvaardbaar is, de continuďteit van de dienstverlening aan onze bevolking onmogelijk maakt, een goede interne werking van het stadsbestuur belet en de financiële gevolgen voor de stad bijzonder groot zijn, zien Open VLD en Sp.a geen andere mogelijkheid dan officieel klacht neer te leggen over deze handelswijze.

 

Daarom zal vandaag nog een klacht worden neegelegd bij de hogere overheid zijnde de heer Gouverneur en de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur.

Tegelijkertijd zal worden gevraagd een Commissaris aan te duiden die de normale werking van het college van burgemeester en schepenen van Aalst dient te waarborgen.

 

Open VLD en Sp.a betreuren de halsstarrige weigering van hun coalitiepartner om tot een zinnig gesprek over deze voor Aalst uitzonderlijk belangrijke dossiers te komen. Het is ten slotte onvoorstelbaar dat de burgemeester om politieke redenen de stad  hierdoor werkelijk gijzelt en het nemen van beslissingen over oa bouwvergunningen, milieuvergunningen, het aanstellen van leraren voor het stedelijk onderwijs, enz.. belet.

 

Namens Open VLD :                                                         Namens Sp.a :

 

Johan Stylemans, Serge Grysolle,                                 Ann Van de Steen,

Anne-Marie Verdoodt                                                        Gracienne Van Nieuwenborgh, Patrick De Smedt