Aalsterse stadsbegroting voorziet 475 miljoen investeringen in 1995

 

De begroting, waarbij uitgaven en ontvangsten in evenwicht moeten zijn, is het belangrijkste beleidsinstrument van de gemeente. De jaarlijks terugkerende activiteiten worden ingeschreven in de gewone begroting. De investeringsuitgaven worden ingeschreven in de buitengewone begroting. Zij geven een goed beeld van de wijze waarop het beleid door het gemeente- of stadsbestuur concreet wordt ingevuld.

In deze bijdrage geeft Patrick De Smedt, schepen van Openbare Werken, Patrimonium en Huisvesting een overzicht van de in 1995 geplande werkzaamheden.

De belangrijkste investeringen gaan naar wegen- en rioleringswerken ( 190 miljoen ) en naar gebouwen (128,4 miljoen ). Het sociaal woonbeleid en de grondverwervingen en infrastructuurwerken in functie van de uitbreiding van handelszones worden gerealiseerd via de begroting van de Stedelijke Grondregie.

 

Wegen- en rioleringswerken.

Omwille van de dringende noodzaak om na de aanleg van de collectoren de vuilwaterlozings-

punten weg te werken en systematisch het Totaal Rioleringsplan te realiseren, wil het stadsbestuur jaarlijks hiertoe belangrijke budgetten vrijmaken : 58 miljoen in 1995. Hiermee worden 2 projekten in Gijzegem en 1 in Hofstade uitgevoerd.

De oude straatcarrť van de P. Couckestraat, De Schrijverstraat, De Visscherestraat en Caudronstraat wordt na rioolaanleg vernieuwd. In dezelfde zone zullen 2 woonerven gerealiseerd worden. Aansluitend wordt in deze omgeving ook de Vilainstraat aangepakt.

Belangrijk blijft de tussenkomst voor de aanleg van het Stationsplein (10 miljoen) en het stadsaandeel voor de verbetering van de gewestweg N411 tussen Koesteert en Baardegem dorp ( 15 miljoen ) . Naar het wijkherwaarderingsprojekt Volksplein gaat 2 miljoen, naar de omgevingsaanleg van de nieuwe Karnavalwerkhallen 15 miljoen.

In de vernieuwing van de openbare verlichting wordt 8,3 miljoen geÔnvesteerd.

 

Gebouwen

Het nieuwbouwproject met restauratie van het gemeentehuis voor de school in Erembodegem is begroot op 72 miljoen, waarvan 50,4 miljoen gesubsidieerd. Naar het kindvriendelijk uitbouwen van de kribbe Oogappel gaat 14 miljoen, waarvan 8,4 miljoen gesubsidieerd.

Verder kunnen vermeld worden de noodzakelijke oprichting van een nieuwbouw voor de kinderopvang in de kleuterschool Oude Gentbaan, renovatiewerken aan de achtergevel en dak van het stadhuis, de vernieuwing van speelkoeren, de omvorming van het oude archiefgebouw in functie van de Muziekacademie, instandhoudingswerken aan gebouwen Oude Vismarkt, herstellingswerken aan de doucheruimten in de sportcentra Osbroek en Denderdal, de inrichtingskosten voor het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap.

 

Wagenpark.

Voor de vernieuwing van het wagenpark wordt 24,8 miljoen voorzien. Hoofdbrok gaat naar de brandweer voor de aankoop van een zware autopomp ( 14,9 miljoen). Daarnaast worden 3 combis en 2 dienstvoertuigen gekocht voor de politie, een vrachtwagen voor de wegensectie en 2 kleine bestelwagens voor de sectie wegen en gebouwen.

 

 

Sociaal woonbeleid.

 

Rond juni 1995 worden de 39 appartementen van het Domus Flandriaprojekt Moorselbaan in gebruik genomen. Aangezien de nood aan betaalbare woningen zeer groot blijft heeft het stadsbestuur de bedoeling om dit jaar via diverse subsidiŽringsmogelijkheden nog bijkomende initiatieven te nemen. Hiertoe behoren de realisatie van een sociale verkaveling, de sanering van verkommerde woonwijken, inbreidingsgerichte huisvestingsprojecten in kansarme buurten en de systematische sanering van de bestaande sociale stadswoningen.

De woonwinkel-idee, zoals opgenomen in de beleidsnota, kan gerealiseerd worden via het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen. Na de realisatie van de sociale verkaveling Linthout (34 loten) en de realisatie van de verkaveling Bredestraat-Losweg ( 12 loten ) dewelke bij openbare verkoop 21,5 miljoen opbracht, zal de Stedelijke Grondregie verder initiatieven nemen om nieuwe verkavelingen te realiseren.

Met het voeren van een actief grondbeleid wil schepen Patrick De Smedt jaarlijks een aantal bouwpercelen op de markt brengen om zo de bouwgrondprijzen te drukken, terwijl ook de doelstellingen van de Bijzondere Plannen van Aanleg gerealiseerd worden.

In dit kader voorziet men de verkaveling Lokerenveldstraat en de verkaveling Kleine Hoeze-

kouter. Daarnaast wil men ook specifiek sociale bouwgronden ter beschikking stellen.
Na de afwerking van sociale verkavelingen zoals Hof Leeuwergem en Linthoutwordt nagegaan nagaan waar een nieuw projekt kan gerealiseerd worden.

 

Economische expansie.

 

De financiŽle toestand van de grondregie laat toe om grondverwervingen en infrastructuur die voor realisaties van de stad noodzakelijk zijn uit te voeren. Deze werkwijze biedt heel wat voordelen. De begroting van de stad wordt niet nodeloos bezwaard, er wordt veel tijd gespaard omdat geen begrotingswijziging moet worden afgewacht en na de realisatie door de grondregie kan het exact bedrag in de stadsbegroting voorzien worden om de overname door de stad mogelijk te maken.

Op die manier is de uitvoering van drie handelszones gepland :

- K.M.O- handelszone Hoge Vesten ( 30 miljoen )

- Handelszone- Korte Keppestraat Erembodegem ( 20 miljoen )

- Handelszone Denderland Hofstade ( 17,5 miljoen)

 

De handelszone voorzien in het B.P.A.- Korte Keppestraat situeert zich tussen de E40 en de Ninovesteenweg. De oppervlakte ervan bedraagt 6 hektare.

De handelszone B.P.A Denderland te Hofstade bevindt zich ter hoogte van het rioolwaterzuiveringsstation. De grondverwervingen en infrastructuurwerken beslaan 3 ha.