INSTALLATIE WOONRAAD

 

Op donderdag 28 januari om 19.30 u. vond in het Belfort de installatievergadering plaats van de Stedelijke Woonraad.

Die installatievergadering heeft lang op zich laten wachten. Dat gaf de diensten van Schepen Patrick De Smedt de gelegenheid om zich goed voor te bereiden en zich te kunnen afstemmen op Gent.

Voor deze voorbereiding dankte de Schepen zijn medewerkers, alsook de Gentse collega's.

Aalst heeft een lange en goede traditie met betrekking tot inspraak over alle mogelijke thema's dank zij diverse adviesraden. Tot nu toe was er eigenlijk weinig inspraak voor wat het beleidsdomein "wonen" betreft.

De Vlaamse Wooncode gaf hier een aanzet tot activering van de contacten tussen verantwoordelijken en bewoners.

Belangrijk is eens na te gaan wat er in het verleden in Aalst reeds allemaal gerealiseerd werd : een woonenquête werd gehouden, een voorzichtige aanzet werd gegeven om overleg te plegen tussen de verschillende sociale bouwmaatschappijen, sociale woningen werden gesaneerd, een aanzienlijk aantal nieuwe sociale woningen (o.a. via Domus Flandria) werden gerealiseerd, inbreidingsgerichte woonprojecten kregen voorrang, de belasting op leegstand werd ingevoerd. Voor het verkrijgen van een sociale woning werd er een centraal inschrijvingssysteem ingevoerd, noodwoningen werden ter beschikking gesteld, een stedelijk reglement kamerwonen werd ingevoerd, het sociaal verhuur-kantoor werd uitgebouwd als instrument ter verhoging van de toegankelijkheid van de privé-huurmarkt, herwaarderingsgebieden werden erkend en woonnoodgebieden (nu woonvernieuwingsgebieden genoemd) werden afgebakend. Er vond een uitbouw van de huisvestingsdienst plaats o.a. door middel van het oprichten van de "woonwinkel", de inrichting van een tweede en derde woonwagenterrein wordt voorbereid, twee bejaardenserviceflats en één nieuw rustoord werden gerealiseerd, een technische adviesstructuur werd in het leven geroepen die vooral informatie verstrekt met betrekking tot geschatte renovatiekosten, vergunningsplichtige werken, administratieve procedures voor het verkrijgen van vergunningen en technische randvoorwaarden. Men kan beroep doen op een voorschottenfonds voor premies, een aantal private VZW's in de sector (zoals Niemandsland, Konker, Acro) werden gesubsidieerd en tenslotte volgt nu de installatie van de Woonraad.

Waar de aandacht vroeger vooral naar de kwantiteit ging (nl. het aanbod verhogen), en wonen gezien werd als recht en als basisbehoefte, verplicht de Vlaamse Wooncode en SIF het stadsbestuur nu, en terecht, tot nadenken en handelen in samenspraak met de betrokkenen. Dit alles met betrekking tot de relatie kansarmoedebestrijding en leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving.

Schepen De Smedt denkt even terug aan de tijd dat er vooral snel en efficiënt, met weinig randvoor-waarden, een antwoord moest gegeven worden op het schrijnend tekort aan sociale woningen in Aalst, ook aan de tijd dat de stad mensen liet slapen in bureaus, in politiecellen of in het ziekenhuis, en eveneens vernoemt hij in dit verband de panoramauitzending met schrijnende beelden uit Aalst.

Mooi of minder mooi voorbeeld is het St.-Elisabethproject. Dit project was het antwoord op de dringende noodzakelijke input van een aantal bijkomende woningen. Hier werd inderdaad te weinig aandacht besteed aan de leefbaarheid in de omgeving. Het gevolg hiervan is een te grote concentratie van mensen, zodanig dat men nu zelfs spreekt over een getto. Dit zal men nu proberen te verbeteren door het aantal woningen af te bouwen en de vrijgekomen open ruimte uit te bouwen. Dergelijke maatregel zal natuurlijk gebeuren in samenspraak met de bewoners.

Kwantiteit en kwaliteit zullen in de toekomst beter met mekaar verzoend moeten worden.

Ook op Vlaams niveau hebben achtereenvolgens Minister De Batselier en Minister Peeters opvallend veel stimulansen gegeven inzake het huisvestingsbeleid. De Schepen is hen hiervoor dankbaar.

Veel geld kwam en komt nog steeds naar Aalst. Veel nieuwe instrumenten werden aangereikt via de Vlaamse Wooncode.

Het doel van de Woonraad (nl. art. 3) vermeldt het volgende :

De Stedelijke Woonraad Aalst is een centrum van advies, inspraak en overleg betreffende het stedelijk woonbeleid. Hij stimuleert en bevordert de inspraak van buurtbewoners en heeft eveneens tot opdracht, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, adviezen te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen of voorstellen te doen aangaande problemen die verband houden met het stedelijk woonbeleid en de desbetreffende activiteiten in de stad Aalst.

Conform de statuten werd door het College van Burgemeester en Schepenen een voorzitter en een secretaris aangeduid. Er werd gekozen voor kwaliteit en ervaring. Als voorzitter werd de heer Joris De Moor (SIF-Coördinator van Gent en afgevaardigde van de SP-fractie) aangenomen en als secretaris mevrouw Linda Troch (verantwoordelijke huisvestingsdienst Aalst).

Zij gaan de dagelijkse leiding waarnemen over een 40-tal leden van de algemene vergadering en de mogelijks op te richten werkgroepen.

Het woonbeleid is een materie in volle expansie die volledig herdacht wordt. Er kondigt zich voor deze raad een zeer drukke periode aan.

Een aantal mogelijke aandachtspunten zijn : het structuurplan, het mobiliteitsplan, de woon-behoeftenstudie, SIF-omgevingsanalyse met betrekking tot de huisvesting (nu reeds geagendeerd), de zigeunerproblematiek, de politieke vluchtelingen, de bejaarden, alleenstaanden, minder-validen, daklozen, enz., en het wonen boven winkels

Schepen De Smedt hoopt op een actieve werking en vooral op een goede samenwerking. Hij zal proberen veel te luisteren en vooral weinig te zeggen. Woord en daad is nu aan de Woonraad.

Nadien werd door het stadsbestuur aan alle aanwezigen nog een drankje aangeboden.