.

 

                                                                                                                               December  2015       

                                                                                                                                                    &  Januari 2016

'Structurele' nieuwjaarswensen

die nooit in vervulling gaan

Elk jaar opnieuw overladen wij elkaar met al dan niet gemeende, hetzij oppervlakkige inhoudsloze, hetzij er wel degelijk toe doende wensen voor het komende jaar. Dat wij bij de meeste personen nagelaten hebben een evaluatie te maken van onze wensen voor het verlopen jaar, en het ons dus blijkbaar worst is geweest of-, en in welke mate die voor hen werden vervuld, herleidt de waarde van deze jaarlijkse eeuwenoude traditie tot zijn ware omvang: Nihil!

Natuurlijk wensen wij iedereen een goede gezondheid en een welvarend en gelukkig bestaan. En misschien wensen wij de ene dat in een wat grotere mate dan de andere, en wellicht moeten sommigen eerlijkheidshalve toegeven dat er bepaalde mensen zijn die zij zelfs wat minder welvaart en geluk toewensen. En gezien de brede invulling die men kan geven aan het begrip 'beste wensen' is het dus niet eens hypocriet indien wij in confrontatie met deze laatsten, de formulering "mijn beste wensen"(voor U) gebruiken.

En dan zijn er nog de 'niet persoonlijke', maar algemene wensen voor het nieuwe jaar, die allemaal onder het containerbegrip, "een betere wereld, waar het voor iedereen goed om leven is" te vatten zijn  Daaronder vallen o.a., zo niet het einde, dan toch vermindering van: - gewapende conflicten, - honger, - armoede, - ellende, - werkloosheid, - kinderarbeid, - vrouwen en kindermishandeling,  - disciminatie, - uitsluiting, enz.

Deze weliswaar onvolledige opsomming van sinds mensenheugenis moreel gezien onaanvaardbare toestanden, en de steeds terugkerende wens om daar een einde aan te stellen, maken dat stuk voor stuk defacto structurele problemen van. De vragen, waarom de mensheid, ondanks de niet aflatende inzet van velen, er tot op de dag van vandaag niet in slaagt om ze op te lossen, genereert, al naar gelang uit welke hoed ze komen, uiteenlopende antwoorden.

De enen wijten het aan ons samenlevingsmodel, de anderen aan de onwil van, hetzij economische, hetzij politieke belangengroepen. De enen zien alle heil in een ander, meer collectief sociaaleconomische gelijkwaardigheidstructuur, en anderen denken met het individualiseren van de samenleving onder een geglobaliseerde wereldregering de oplossing te vinden.

Voor zover er met dergelijke denkpistes reeds een aanzet is gegeven, hebben experimenten dienaangaande, voor zover ze niet mislukt zijn, nog geen noemenswaardig resultaat opgeleverd.

Waar het (ware) socialisme niet opgewassen blijkt tegen de  menselijke natuur, met onder meer zijn zijn natuurlijke overlevingsdrang dat bij velen, telkens de omstandigheden daar de mogelijkheid toe bieden, transformeert naar ongebreidelde hebzicht, gaat de liberale vrijheidsgedachte lijnrecht in tegen een wereldwijd gezamenlijk beheer van individuele groeps- en volksbelangen. In beide gevallen blijft de oeroude jungle-wet van de 'macht van de sterkste' als een dominerende factor een doelmatige ontwikkeling in de weg staan.

De enige, er echt toe doende nieuwjaarswens is, 'een betere wereld waar iedereen een menswaardig gelukkig bestaan heeft', dus vrij van o.a. de in derde alinea opgesomde omstandigheden en begrippen. Het is dé containerwens welke alle andere, die allen in min of meerdere mate met elkaar verbonden wensen in zich draagt. Zolang één van de deelwensen niet vervuld wordt, kan er geen sprake zijn van een betere wereld, omdat 'iedereen', menswaardig', en 'gelukkig' daar voorwaardelijk bij zijn.

En omdat vrijwel al die deelwensen voorbijgaan aan het 'mens-zijn', zijn zij onvervulbaar, en bijgevolg, steeds terugkerend en 'structureel'.

Voor de mensheid in zijn geheel een niet echt een hoopvolle boodschap, maar gezien nieuwjaarswensen per definitie individueel zijn, wens ik de lezers dezes, ieder afzonderlijk 'een menswaardig en gulukkig 2016' toe....in de zekerheid dat die wens bij een redelijk aantal van hen toch in vervulling zal gaan.

 

©RVP-2015